ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІРМА  ХЕРСОНОБЛАГРОБУД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о т о к о л  № 24

 

загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

Присутні: 7 акціонерів із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить

94,738 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

Публічне акціонерне товариство “Фірма Херсоноблагробуд”

 

П Р О Т О К О Л  №  24

загальних зборів акціонерів  ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

07 квітня 2015 року                                                                                          м. Нова Каховка

 

 

       Загальні збори акціонерів проходять за місцезнаходженням Товариства: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка Херсонської області, мала актова зала на другому поверсі адмінбудівлі ПАТ.

       Початок засідання зборів –  14.00. Реєстрація акціонерівз 13.00. до 14.00.

       Випущено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

 

       Оплачено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 01 квітня 2015 року, що підготовлений  публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.).

 

       Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій-голосів, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

 

       Зареєструвались для участі у зборах: 7 фізичних осіб із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,738 %  Статутного Фонду ПАТ.

 

 

     14.05. Призначений у відповідності до п. 7.2.6. Статуту ПАТ рішенням Наглядової Ради ПАТ  (протокол від 03.04.2015 р. № 102) головою зборів  генеральний директор ПАТ Подофа А.І. привітав присутніх, доповів, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” рішенням Наглядової Ради ПАТ від 25.02.2015 р. (протокол № 101) для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” була призначена. реєстраційна комісія у складі: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. й Подофа І.А. – члени комісії, та запропонував  для оголошення результатів реєстрації акціонерів на участь у зборах і визначення його правомочності надати слово Гришко Т.М..

      Голова реєстраційної комісії Гришко Т.М.. зачитала протокол реєстраційної комісії щодо реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” (додається) , згідно з яким на 14.00., тобто на час, що вказаний в оголошенні про проведення загальних зборів акціонерів, реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,738 % Статутного Фонду або загальної кількості голосів акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”). Особи всіх присутніх акціонерів перевірено, представників акціонерів не зареєстровано. Всім учасникам зборів при реєстрації вручено бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

     Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та положень Статуту ПАТ загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 50 % голосуючих акцій. Отже, при участі у зборах акціонерів, які сукупно володіють 94,76 % акцій ПАТ, Збори визнаються правомочними і можуть розпочинатись. Протокол реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” підписали всі члени реєстраційної комісії (додається).

    Голова зборів: Оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ  відкритими та доповів присутнім, що на зборах присутні голова та члени Наглядової Ради, голова та член Ревізійної Комісії, начальники госпрозрахункової дільниці «Котедж» Государський В.В., начальник госпрозрахункової дільниці «Енергетик» Кисловський О.В., начальник служьи охорони праці та підготовки кадрів Нікіфорова Л.М. Для чіткої роботи зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку їх проведення, обрати лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, та секретаря Зборів.        

       Далі головуючий проінформував присутніх про те, що згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол № 101 від 25.02.2015 р.) до порядку денного зборів були включені наступні питання:          

                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

 

 1. 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
 2. 2.Звіт генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: генеральний директор ПАТ Подофа А.І.
 3. 3.Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.
 4. 4.Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: голова Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М.
 5. 5.Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2014 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 6. 6.Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2014 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 7. 7.Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 8. 8.Обрання членів Наглядової Ради ПАТ. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.
 9. 9.Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд». Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.

       Як і передбачено Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПАТ оголошення про дату проведення   зборів   з   таким   порядком  денним було опубліковано не менше як за 30 днів в офіційному виданні (бюлетень «Цінні папери України»), на сторінці ПАТ та на сайті ДКЦПФР в мережі Інтернет. Крім того, кожному акціонеру рекомендованим листом було направлено відповідне повідомлення про збори з датою їх проведення, порядком денним, порядком ознайомлення з матеріалами до зборів.

       Пропозицій про включення до порядку денного інших питань не надходило.

       Діючим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” встановлено такий регламент:

 1. 1.Основні доповіді – до 20 хвилин.
 2. 2.Співдоповіді – до 10 хвилин.
 3. 3.Виступи в дебатах – до 5 хвилин.
 4. 4.Відповіді на запитання – до 20 хвилин.

      Крім того, Положенням передбачено, що жоден із учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Акціонер має право виступати тальки з тих питання, що є в порядку денному і яке обговорюється, та тальки до того моменту, поки не закінчилось його обговорення.

      Рішення з питань порядку денного приймаються  голосуванням з використанням бюлетенів (форма і зміст бюлетенів № 1-9 для голосування з питань порядку денного, в т.ч. список кандидатів для обрання до Наглядової ради, відображений  у бюлетені № 8.1. ) - затверджені рішенням Наглядової Ради від 03.04.2015 р. протокол № 102, підрахунок голосів здійснює лічильна комісія (крім підрахунку голосів при обранні самої лічильної комісії) за принципом одна акція – один голос.

       Звертаю вашу увагу на те, що прийняття рішень з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради буде відбуватись за допомогою кумулятивного голосування (тобто коли кількість акцій, що належить акціонеру, помножується на загальну кількість членів органу, якій обирається, та отримана таким чином кількість голосів розподіляється акціонером серед всіх кандидатів).  Крім того, оскільки обрання членів Наглядової Ради  згідно з чинним законодавством здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а затвердження кошторису витрат на її утримання, умов договорів з членами НР – шляхом звичайного голосування, пропонується рішення з восьмого питання порядку денного приймати з використанням двох бюлетенів – 81. та 8.2.

       Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія  за принципом одна акція – один голос.

 

       Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам необхідно обрати лічильну комісію. Оскільки за нормами Закону України «Про акціонерні товариства» лічильна комісія обирається в кількості не менше 3 осіб (через те, що загальна кількість нашого АТ більше 100 осіб), пропоную перетворити реєстраційну комісію у лічильну. Отже склад комісії буде включати наступних осіб: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. і  Подофа І.А. – члени комісії.

       Секретарем зборів пропонується обрати секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К.

       Крім того, пропонується збори провести без перерви, заслухати звіти генерального директора, Наглядової  Ради, Ревізійної Комісії, головного бухгалтера та питань порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, визначення розміру дивідендів й порядок їх виплати, а потім приступити до обговорення зазначених питань, оскільки ці доповіді відображають діяльність акціонерного товариства в цілому.

      Всі пропозиції з прийняття організаційних рішень щодо порядку проведення загальних зборів відображені в бюлетені № 1 для голосування, який було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює головуючий на зборах.

           Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

           З б о р и    в и р і ш и л и :

1.1. Збори провести без перерви.

1.2. Заслухати доповіді з 2-7 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

1.3.1. Рішення з питань порядку денного приймаються шляхом звичайного голосуванням з використанням бюлетенів.

1.3.2. Оскільки обрання членів Наглядової Ради  згідно з чинним законодавством здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а затвердження кошторису витрат на її утримання, умов договорів з членами НР – шляхом звичайного голосування, рішення з восьмого питання порядку денного приймати з використанням двох бюлетенів – 81. та 8.2.   

1.4. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень зборами обрати лічильну комісію у складі: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. і Подофа І.А. – члени комісії.

1.5. Обрати секретарем зборів Кубишко О.К.     

 

        Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 1 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     С л у х а л и :

 

     По другому питанню порядку денного – Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – генерального директора Подофу А.І. (Доповідь додається).

       По третьому питанню порядку денного – Звіт Наглядової  Ради ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – секретаря Наглядової  Ради ПАТ Кубишко О.К.  (Доповідь додається).

 

       По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Ревізійної Комісії ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – Голову Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М..(Доповідь додається).

       По п’ятому питанню порядку денного – Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2014 рік – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По  шостому питанню порядку денного - Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2014 рік - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По сьомому питанню порядку денного - Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

 

          В обговоренні доповідей виступили:

 

          Государський В.В., начальник ГРД “Котедж”: проінформував присутніх про те, що, на жаль, завантаженість Дільниці не була повною, хоча в цілому колектив намагався виконати поставлені перед ним задачі в повному обсязі. Як і раніше нагального   вирішення  потребує незадовільний стан технічного парку, зношеність якого становить близько 85 %. Оновлення його через брак коштів йде дуже повільно, а ремонт та утримання наявного парку потребує чималих витрат.

       Не дивлячись на незадовільні результати колектив Дільниці буде намагатися переломити негативні тенденції минулих років та в поточному році за його підсумками все ж таки отримати прибуток.

       Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

          Кисловський О.В., начальник ГРД «Енергетик»: зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Показники виробничого плану були виконані в повному обсязі. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. 

           Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

         Надійшла пропозиція закінчити обговорення доповідей і визнати роботу генерального директора, Наглядової Ради і Ревізійної Комісії ПАТ у 2014 р. задовільною.

.

         Голова зборів: запитав у присутніх, чи є зауваження, заперечення, інші пропозиції.

         Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

         Голова зборів: запропонував перейти до голосування по питаннях порядку денного, що були заслухані.

       З б о р и    в и р і ш и л и :

 

 1. 2.Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 2 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 3.Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2014 рік та визнати її роботу задовільною.

 

     Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 3 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 1. 4.Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ  за 2014 рік та визнати її роботу задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 4 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 1. 5.Затвердити річний звіт та баланс ПАТ за 2014 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про власний капітал ПАТ та примітки до річної звітності.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 5 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 6.У зв’язку з наявністю за загальними підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2014 р. збитків в сумі 52 тис. грн.. відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів питання про розподіл прибутку не розглядається.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 6 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

    

 1. 7. У зв’язку з наявністю збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2014 р. в сумі 52 тис. грн. виплату дивідендів за підсумками   2014 р. не здійснювати.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 7 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

    С л у х а л и : 

 

    По восьмому питанню порядку денного - Обрання членів Наглядової Ради ПАТ. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Кубишко О.К.

 

     Кубишко О.К.: останній склад Наглядової Ради нашого АТ був обраний 17.04.2012 р. у складі 5 осіб. За нормами ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вноситься питання щодо обрання членів Наглядової Ради ПАТ, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. На адресу Наглядової Ради надійшли заяви від акціонерів щодо внесення до списку кандидатур для обрання членами Наглядової Ради АТ Шулякова Валентина Васильовича, Шулякова Олександра Валентиновича, Шулякова Олександра Васильовича, Подофи Інеси Анатоліївни, Кубишко Оксани Костянтинівни, Татькової Світлани Миколаївни. Всі зазначені кандидатури відповідають вимогам до кандидатів на обрання членом НР, необхідні відомості про них зазначені у бюлетені № 8.1. для голосування. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

       Що стосується умов цивільно-правових угод з обраними членами Наглядової Ради та кошторису витрат на її утримання пропонується наступне:

         - встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати;

         - затвердити запропонований типовій договір з членом Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»;

         - уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради;

         - затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2015 рік на рівні відповідного кошторису на 2011 рік, а саме:

 • витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1039 (одна тисяча тридцять дев’ять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;
 • на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 10518 (десять тисяч п’ятсот вісімнадцять) грн. на місяць, або 113750 (сто тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят  грн. на рік. Загалом – 126218 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

 

            Всі пропозиції з прийняття рішень по восьмому питанню порядку денного відображені в бюлетенях № 8.1. та 8.2. для голосування, які було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати.

          Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

         З б о р и    в и р і ш и л и :

 

         8.1. Обрати до складу Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» Шулякова Олександра Васильовича, Шулякова Валентина Васильовича, Шулякова Олександра Валентиновича, Подофу Інесу Анатоліївну, Кубишко Оксану Костянтинівну.  

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 8.1. для голосування.

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

       - Шуляков Олександр Васильович:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 - Шуляков Валентин Васильович:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Шуляков Олександр Валентинович:

 

«ЗА»

5235780 (п’ять мільйонів двісті тридцять п’ять  тисяч сімсот вісімдесят) акцій-голосів

що складає 70,0759 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Подофа Інеса Анатоліївна:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

      - Кубишко Оксана Костянтинівна:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Татькова Світлана Миколаївна:

 

«ЗА»

2235799 (два мільйона двісті тридцять п’ять  тисяч  сімсот дев’яносто  дев’ять) акцій-голосів

що складає 29,9240 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

         8.2. Встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати.

         8.3. Затвердити запропонований типовій договір з членом Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

         8.4. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради.

         8.5. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2015 рік, а саме:

- витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1039 (одна тисяча тридцять дев’ять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;

- на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 10518 (десять тисяч п’ятсот вісімнадцять) грн. на місяць, або 113750 (сто тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят  грн. на рік. Загалом – 126218 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 8.2. для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

     С л у х а л и :

 

              По дев’ятому питанню порядку денного - Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» – Кубишко О.К.

     Кубишко О.К.: В 2012 р. відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів між ПАТ із ПБП «Парітет» були укладені договори оренди майна зі строком дії один рік та правом пролонгації їх, але за умови, що загальний термін оренди не перевищуватиме 3-х років. Наприкінці листопада цього року спливають строки дії зазначених договорів.  Від приватного багатопрофільного підприємства «Парітет» вже надійшла пропозиція щодо укладення договорів оренди майнових комплексів дитячого оздоровчого табору та пансіонату на нові терміни.

          Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо   ринкова  вартість  майна або послуг,  що є предметом значного правочину,  перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності  акціонерного товариства,  рішення про  вчинення  такого  правочину  приймається
загальними зборами за поданням Наглядової Ради.

         У зв’язку з цим пропонується:

1.1. Попередньо погодити укладення в листопаді-грудні 2015 р. між ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» і приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» договорів оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) зі строком дії один рік з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації (але з умовою, що весь строк оренди за цим рішенням не може перевищувати 3 роки) та із загальним розміром орендної плати не менше 1049000 (один мільйон сорок дев’ять тисяч) грн. на рік разом з ПДВ. При цьому, зазначена сума загального розміру орендної плати на момент укладення договорів підлягає індексації на офіційно встановлений індекс інфляції.

1.2.  Доручити Наглядовій Раді ПАТ не пізніше 30.11.2015 р. проаналізувати своєчасність, повноту і належність виконання зобов’язань орендарем - приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» - за раніше укладеними в 2012 р. договорами оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) й уповноважити прийняти остаточне рішення щодо доцільності укладення аналогічних договорів оренди на новий строк.

Крім того, у зв’язку з тим, що вартість (загальна сума) інших договорів, які можуть укладатись нашим акціонерним товариством при здійсненні господарської діяльності, можуть перевищувати встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» 25 % вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності  акціонерного товариства, та керуючись ч.3 цієї статті, відповідно до якої якщо  на  дату  проведення  загальних  зборів  неможливо визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  акціонерним товариством  у  ході  поточної  господарської діяльності, загальні збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних
правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості, пропонується також прийняти наступне рішення: 

 

           2. Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного  року  після  07.04.2015 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  сукупна вартість кожного виду з перелічених  не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

3. Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

          Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

          З б о р и    в и р і ш и л и :

 

9.1.Попередньо погодити укладення в листопаді-грудні 2015 р. між ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» і приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» договорів оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) зі строком дії один рік з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації (але з умовою, що весь строк оренди за цим рішенням не може перевищувати 3 роки) та із загальним розміром орендної плати не менше 1049000 (один мільйон сорок дев’ять тисяч) грн. на рік разом з ПДВ. При цьому, зазначена сума загального розміру орендної плати на момент укладення договорів підлягає індексації на офіційно встановлений індекс інфляції.

9.2.  Доручити Наглядовій Раді ПАТ не пізніше 30.11.2015 р. проаналізувати своєчасність, повноту і належність виконання зобов’язань орендарем - приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» - за раніше укладеними в 2012 р. договорами оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) й уповноважити прийняти остаточне рішення щодо доцільності укладення аналогічних договорів оренди на новий строк.

9.3. Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного  року  після  07.04.2015 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  сукупна вартість кожного виду з перелічених  не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

9.4. Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетеню № 2  для голосування.

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

      

      Голова зборів: оголосив присутнім, що порядок денний зборів вичерпано. Всі акціонери зможуть ознайомитись з прийнятими рішеннями, результатами голосування, протоколом загальних зборів, а також всіма додатками до протоколу, після їх остаточного оформлення й підписання (тобто після 10 днів з моменту закриття зборів) в акціонерному товаристві за адресою: площа Сільських будівельників, б. 1, м Нова Каховка, або на сторінці ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» в мережі Інтернет.

       Які будуть оголошення, зауваження, заперечення, скарги щодо порядку скликання, проведення зборів? Прошу надати їх у письмовій формі.

       Будь-яких заперечень, оголошень, зауважень чи скарг щодо порядку скликання, проведення зборів не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, прийняття рішень на цих зборах.

       У зв’язку з розглядом усі питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

       Тексти доповідей, протоколи реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” та лічильної комісії  про результати голосувань додаються.

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів акціонерів,

генеральний директор

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                           А.І. Подофа 

 

Секретар   загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                      О.К. Кубишко