Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» (код ЄДРПОУ 01352758, місцезнаходження: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка, 74900) запрошує акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд», на чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2016 року о 14.00 в малій актовій залі (другий поверх) адмінбудинку ПАТ за адресою: м. Нова Каховка Херсонської області, площа Сільських будівельників, буд. 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – 20 квітня 2016 року з 13.00 до 14.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2016 р. станом на 24.00. год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

1.      Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та обрання лічильної комісії.

2.      Звіт генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

3.      Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

4.      Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

5.      Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2015 рік.

6.      Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2015 рік.

7.      Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.

8.      Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

9.      Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

10.  Прийняття рішення щодо укладення значних правочинів, в т.ч.угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

        Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 18.03.2016 р. до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, буд. 1, каб. № 15 (2-ий поверх), а в день проведення загальних зборів (20.04.2016 р.) також у місці їх проведення). Посадова особа ПАТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кубишко Оксана Костянтинівна. Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за адресою: м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, буд. 1, каб. № 15 (2-ий поверх). Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та засвідчену в установленому чинним законодавством порядкувідповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Фірма Херсоноблагробуд". Довідки можна отримати за тел. (05549) 4-34-76.

 Основні показники

фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» за 2015 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9829

9512

Основні засоби

7785

8378

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

179

201

Сумарна дебіторська заборгованність

395

710

Грошові кошти та їх еквіваленти

1363

138

Нерозподілений прибуток

6561

6591

Власний капітал

8533

8563

Статутний капітал

1972

1972

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні  зобов’язання

1284

937

Чистий прибуток (збиток)

-30

76

Середньорічна кількість акцій (шт)

7886560

7886560

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт)

-

-

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

98

92