ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІРМА  ХЕРСОНОБЛАГРОБУД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о т о к о л  № 1

 

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

Присутні: 8 акціонерів із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить

94,76 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 березня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

 

Публічне акціонерне товариство “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  1

 

загальних зборів акціонерів  ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

 

                                                                                       

 

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 29 березня 2017 року 14.00 год. площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка Херсонської області, мала актова зала на другому поверсі адмінбудівлі ПАТ.

 

 

 

       Відкрив збори генеральний директор ПАТ Подофа А.І. привітав присутніх та доповів, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” рішенням Наглядової Ради для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” була призначена. реєстраційна комісія у складі: Шлєєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. й Гришко Т.М. – члени комісії, та запропонував  для оголошення результатів реєстрації акціонерів на участь у зборах і визначення його правомочності надати слово Шлєєнко Г.В.

 

       Генеральний директор ПАТ Подофа А.І. передав слово Голові реєстраційної комісії Шлєєнко Г.В., яка довела до відома акціонерів наступне:

 

Проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.

 

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах 13:00, закінчення реєстрації 14:00.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину зборів 23 березня 2017 року ПАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711.

 

 Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

 

Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах – 7473579 голосів;

 

Загальна кількість голосів акціонерів -  власників голосуючих  акцій  товариства,  які зареєструвалися  для участі у загальних зборах – 7473579 голоси;

 

Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства.

 

 

 

         Особи всіх присутніх акціонерів перевірено. Осіб представників акціонерів за довіреністю не зареєстровано. Всім учасникам зборів при реєстрації вручено бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

 

         Протокол реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” підписали всі члени реєстраційної комісії (додається).

 

 

 

          Голова зборів: Оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ  відкритими та доповів присутнім, що на зборах присутні голова та члени Наглядової Ради, голова та член Ревізійної Комісії, начальники госпрозрахункової дільниці «Котедж» Государський В.В., начальник госпрозрахункової дільниці «Енергетик» Кисловський О.В., запрошені працівники ПАТ, які не є акціонерами.  Для чіткої роботи зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку їх проведення, обрати лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, голову та секретаря Зборів.        

       Далі головуючий проінформував присутніх про те, що згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ до порядку денного зборів були включені наступні питання:          

                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

 

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

3. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.

4. Затвердження регламенту проведення зборів.

5. 3віт Генерального директора про результати господарсько-фінансової діяльності за 2016 р.

6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної Комісії.

9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку за  2016 рік..

11.  Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» на Приватне  акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд».

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

13. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

14. Припинення повноважень Наглядової ради.

15. Обрання  членів Наглядової ради

16. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

17. Обрання членів Ревізійної комісії .

18. Припинення повноважень генерального директора. Обрання генерального директора.

19. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

       Як і передбачено Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПАТ оголошення про дату проведення   зборів   з   таким   порядком  денним було опубліковано не менше як за 30 днів в офіційному виданні НКЦПФР («Відомості НКЦПФР»), на сторінці ПАТ та в загальнодоступній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет. Крім того, кожному акціонеру рекомендованим листом було направлено відповідне повідомлення про збори з датою їх проведення, порядком денним, проектом рішень з питань порядку денного та  порядком ознайомлення з матеріалами до зборів.

       Пропозицій про включення до порядку денного інших питань не надходило.

       До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка була сформована Наглядовою Радою акціонерного Товариства (шляхом перетворення Реєстраційної Комісії у Тимчасову лічильну Комісію

       

        Відповідно до ч.6 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. На підставі цього пропонується спершу розглянути друге питання порядку денного -  Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного, а вже потім приймати рішення з інших питань.

 

      Проект рішення з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного:

      Спочатку розглянути питання друге порядку денного Зборів - Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування – а потім перейти до розгляду інших питань в порядку їх черговості.

 

      За результатами голосування з даного питання порядку денного прийняте рішення:

Спочатку розглянути питання друге порядку денного Зборів - Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування – а потім перейти до розгляду інших питань в порядку їх черговості.

 

Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 0.

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

        Слухали: Голову зборів, який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного - Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

        Проект рішення з питання порядку денного винесеного на голосування:

        Бюлетень для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 

         За результатами голосування з даного питання порядку денного прийняте рішення:

         1. Бюлетень для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 

Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 2.

       Слухали: з питання порядку денного - Обрання лічильної комісії - Голову зборів, який доповів, що згідно із нормами ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи , та що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів. Оскільки на Зборах присутні 8 акціонерів, переважна більшість з яких є кандидатами до складу органів Товариства пропонується обрати лічильну комісію в складі запрошених на Збори працівників, які не є акціонерами Товариства, у зв’язку з чим на голосування виноситься наступний проект рішення з цього  питання порядку денного:

      Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію в складі: Государський В.В. . – голова комісії, Кисловський О.В. і Розуменко Т.В.  – члени комісії.

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

      

      За результатами голосування з даного питання порядку денного прийняте рішення:

       1. Обрати лічильну комісію в складі: Государський В.В. – голова комісії, Кисловський О.В. і Розуменко Т.В.  – члени комісії.

Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 1.

 

 

        Слухали: з третього питання порядку денного - Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства - Голову зборів, який доповів, що згідно із п. 5.2. діючого Положення «Про загальні Збори ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» головуючий Загальних зборів заздалегідь призначається Наглядовою радою.  Рішенням Наглядової ради Головою Зборів був призначений Подофа Анатолій Іванович, генеральний директор Товариства. Крім того, необхідно обрати секретаря Зборів. У зв’язку з цим на голосування виноситься  наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

 

        Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

        3. Обрати Головою Зборів Подофу Анатолія Івановича. обрати секретарем зборів Кубишко О.К.

 

       За результатами голосування з даного питання порядку денного прийняте рішення:

       3. Обрати Головою Зборів Подофу Анатолія Івановича. обрати секретарем зборів - Кубишко О.К. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів. 

 

Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 3.

             

        Слухали: з четвертого питання порядку денного - Затвердження регламенту проведення зборів  - Голову зборів, який доповів, що Діючим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” встановлено такий регламент:

 1. 1.Основні доповіді – до 20 хвилин.
 2. 2.Співдоповіді – до 10 хвилин.
 3. 3.Виступи в дебатах – до 5 хвилин.
 4. 4.Відповіді на запитання – до 20 хвилин.

      Крім того, Положенням передбачено, що жоден із учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Акціонер має право виступати тальки з тих питання, що є в порядку денному і яке обговорюється, та тальки до того моменту, поки не закінчилось його обговорення.

      Рішення з питань порядку денного приймаються  голосуванням з використанням бюлетенів (форма і зміст бюлетенів № 1-19 для голосування з питань порядку денного) - затверджені рішенням Наглядової Ради, підрахунок голосів здійснює лічильна комісія за принципом одна акція – один голос.

      Зборам пропонується при їх проведенні керуватися регламентом, передбаченим діючим на момент проведення Зборів Положенням «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд». Крім того, пропонується Збори провести без перерви; заслухати доповіді з 5,7-10 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2016 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду; рішення з питань порядку денного приймаються з використанням бюлетенів.

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:  

       4.1. При проведенні Зборів керуватися регламентом, передбаченим діючим на момент проведення Зборів Положенням «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       4.2.  Збори провести без перерви; заслухати доповіді з 5,7-10 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2016 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду; рішення з питань порядку денного приймаються з використанням бюлетенів.

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

       Голова зборів виніс на голосування проект рішення з даного питання порядку.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       4.1. При проведенні Зборів керуватися регламентом, передбаченим діючим на момент проведення Зборів Положенням «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       4.2.  Збори провести без перерви; заслухати доповіді з 5,7-10 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2016 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду; рішення з питань порядку денного приймаються з використанням бюлетенів.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня 4.

 

      Слухали:

       З п’ятого питання порядку денного – Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – генерального директора Подофу А.І., який довів до відома акціонерів результати господарсько-фінансової діяльності товариства за 2016 р. (Доповідь додається).         

          

       В обговоренні доповідей виступили: Государський В.В., начальник ГРД “Котедж”: зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. Не дивлячись на складну економічну ситуацію колектив Дільниці буде намагатися і за його підсумками поточного року отримати прибуток.

       Запропонував затвердити звіт генерального директора ПАТ за минулий рік та визнати його роботу задовільною. 

       Кисловський О.В., начальник ГРД «Енергетик»: також зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Показники виробничого плану були виконані в повному обсязі. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. 

       Запропонував затвердити звіт генерального директора ПАТ за минулий рік та визнати його роботу задовільною. 

       Голова зборів виніс на голосування  проект рішення з питання порядку денного.

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

 1. 5.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2016 рік взяти до уваги  та визнати його роботу задовільною.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       5. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2016 рік взяти до уваги  та визнати його роботу задовільною.

       

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня 5.

      Слухали:

      З шостого питання порядку денного – Основні напрямки діяльності на 2017 рік  – генерального директора Подофу А.І., який довів до відома акціонерів Основні напрямки діяльності на 2017 рік та запропонував їх затвердити.         

          

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

       6. Затвердити Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       6. Затвердити Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

       

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня 6.

 

 

       Слухали:

       З сьомого питання порядку денного – Звіт Наглядової  Ради ПАТ за 2016 рік -  секретаря Наглядової  Ради ПАТ Кубишко О.К. (Доповідь додається). Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

       7. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2016 рік.

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       7. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2016 рік.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 7.

 

 

       Слухали:

       З восьмого питанню порядку денного – Звіт Голови Ревізійної Комісії ПАТ за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – Голову Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М. (Доповідь додається). Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

       8. Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2016 рік.

 

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       8. Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2016 рік.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 8.

      Слухали:

       З дев’ятого питання порядку денного – Затвердження річного звіту за 2016 рік.  – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається). Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

       9. Затвердити річний звіт ПАТ за 2016 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

 

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       9. Затвердити річний звіт ПАТ за 2016 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 9.

       Слухали:

       З десятого питання порядку денного – Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ за 2016 рік - – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається). Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

       10. Збитки в сумі 372 тис. грн., отримані  за  підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2016 р. погасити за рахунок майбутніх прибутків.

 

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       10. Збитки в сумі 372 тис. грн., отримані  за  підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2016 р. погасити за рахунок майбутніх прибутків.

      

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 10.

      

 

      С л у х а л и:

       З одинадцятого питання порядку денного – Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» на Приватне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що 07.04.2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирав чинності з 01.05.2016 р. З метою приведення Статуту ПАТ та його внутрішніх Положень у відповідність до нових вимог законодавства виникла необхідність включення до порядку денного зборів як питання зміни типу Товариства з публічного на приватне й відповідної зміни найменування Товариства, так і питань внесення змін до Статуту і внутрішніх Положень ПАТ. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з  питання порядку денного:

       11. У зв’язку із змінами, внесеними в Закон України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 р., змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» на Приватне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд».

 

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       11. У зв’язку із змінами, внесеними в Закон України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 р., змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» на Приватне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд».

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 11.

       С л у х а л и:

       З дванадцятого питання порядку денного – Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що у зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, необхідно внести зміни до Статуту Товариства. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з  питання порядку денного:

       12. Проект рішення з питання порядку денного: У зв’язку із змінами, внесеними в Закон України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 р., внести зміни та доповнення до Статут шляхом викладення його у новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фірма Херсоноблагробуд», Подофу Анатолія Івановича.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       12. Проект рішення з питання порядку денного: У зв’язку із змінами, внесеними в Закон України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 р., внести зміни та доповнення до Статут шляхом викладення його у новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фірма Херсоноблагробуд», Подофу Анатолія Івановича.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 12.

    С л у х а л и : 

    З тринадцятого питання порядку денного - Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що у зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, внесенням змін до Статуту необхідно внести зміни і до внутрішніх Положень ПАТ. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з  питання порядку денного:

       13. Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Подофу Анатолія Івановича.

 

         Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       13. Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Подофу Анатолія Івановича.

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 13.

 

 

    С л у х а л и : 

    З чотирнадцятого питання порядку денного -  Припинення повноважень Наглядової Ради - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що у зв’язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової Ради та закінченням терміну , на який обирався склад цього органу, пропонується припинити повноваження раніше обраної Наглядової Ради в повному складі. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з питання порядку денного:

       14. Припинити повноваження Наглядової Ради в повному складі.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       14. Припинити повноваження Наглядової Ради в повному складі.

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 14.

 

 

     С л у х а л и : 

     З п’ятнадцятого питання порядку денного -   Обрання членів Наглядової Ради - Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що всі кандидати для обрання нового складу Наглядової Ради зазначені у відповідному бюлетені. Всі зазначені кандидатури відповідають вимогам до кандидатів на обрання членом Наглядової Ради, необхідні відомості про них зазначені у бюлетені № 15.1. для голосування. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло. Обрання складу Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Що стосується умов цивільно-правових угод з обраними членами Наглядової Ради та кошторису витрат на її утримання, то голосування з цієї частини  відображені в бюлетені № 15.2. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

      Проект рішення з частини питання порядку денного після обрання складу Наглядової Ради:

       15.2. Встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати.

         15.2.2. Затвердити запропонований типовий договір з членом Наглядової Ради ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       15.2.3. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради.

       15.2.4. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2017 р. а саме: витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, додатково необхідні обов’язкові відрахування – 165 (сто шістдесят п’ять) грн., разом – 915 грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 1980 (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят) грн. відповідно, разом – 10980 (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн. на рік; на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 18000 (сто вісімдесят тисяч) грн. на рік. Загалом – 190980 (сто дев’яносто тисяч дев’ятсот  вісімдесят) грн. на рік.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

     

 

       За результатами голосування з даного питання порядку денного прийняте рішення:

       15.1. Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» строком на 3 (три) роки Шулякова Олександра Васильовича, Подофу Зінаїду Іванівну, Кубишко Оксану Костянтинівну.  

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

       Шуляков Олександр Васильович: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

       Подофа Зінаїда Івванівна: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

       Кубишко Оксана Костянтинівна: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

«ПРОТИ ВСІХ» 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеню № 15.1.

 

         15.2.1. Встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати.

         15.2.2. Затвердити запропонований типовій договір з членом Наглядової Ради ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

         15.2.3. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради.

         15.2.4. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2017 р. а саме: витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, додатково необхідні обов’язкові відрахування – 165 (сто шістдесят п’ять) грн., разом – 915 грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 1980 (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят) грн. відповідно, разом – 10980 (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн. на рік; на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 18000 (сто вісімдесят тисяч) грн. на рік. Загалом – 190980 (сто дев’яносто тисяч дев’ятсот  вісімдесят) грн. на рік.

 

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеню 15.2.

    С л у х а л и : 

    З шістнадцятого питання порядку денного -  Припинення повноважень Ревізійної Комісії - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що у зв’язку із необхідністю обрання нового складу Ревізійної Комісії пропонується припинити повноваження раніше обраної раніше Ревізійної Комісії в повному складі. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з питання порядку денного:

       16. Припинити повноваження Ревізійної Комісії в повному складі.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       16. Припинити повноваження Ревізійної Комісії в повному складі.

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8  шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 16.

 

 

       С л у х а л и : 

       З сімнадцятого питання порядку денного -   Обрання членів Ревізійної Комісії - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що всі кандидати для обрання нового складу Ревізійної Комісії зазначені у відповідному бюлетені. Всі зазначені кандидатури відповідають вимогам до кандидатів на обрання членом Ревізійної Комісії, необхідні відомості про них зазначені у бюлетені № 17.1. для голосування. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло. Обрання складу Ревізійної Комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Що стосується умов цивільно-правових угод з обраними членами Ревізійної Комісії, то голосування з цієї частини  відображені в бюлетені № 17.2. Голова зборів виніс на голосування. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло. проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

       Проект рішення з частини питання порядку денного після обрання складу Ревізійної Комісії:

       17.2. Встановити, що голова та члени Ревізійної Комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

       17.3. Затвердити запропонований типовій договір з членом Ревізійної Комісії ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       17.4. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Ревізійної Комісії.

        

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       17.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» строком на 5 (п’ять) років Гришко Тетяну Мефодіївну, Шлеєнко Галину Володимирівну, Нікіфорову Людмилу Миколаївну.

          Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

     Гришко Тетяна Мефодіївна: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

     Нікіфорова Людмила Миколаївна: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

     Шлеєнко Галина Володимирівна: “за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

«ПРОТИ ВСІХ» 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеня № 17.

       17.2. Встановити, що голова та члени Ревізійної Комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

       17.3. Затвердити запропонований типовій договір з членом Ревізійної Комісії ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       17.4. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Ревізійної Комісії.

       Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеню 17.2.

       С л у х а л и : 

       З вісімнадцятого питання порядку денного -   Припинення повноважень генерального директора. Обрання генерального директора - секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К., яка доповіла присутнім, що за затвердженою Зборами новою редакцією Статуту припинення повноважень одноособового виконавчого органу Товариства – генерального директора та обрання генерального директора відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. У зв’язку з цим пропонується перейти до розгляду зазначеного питання і прийняття відповідного рішення.  На момент проведення зборів було висунуто лише одного кандидата для обрання генеральним директором – Подофу А.І. Його кандидатура зазначена у відповідному бюлетені № 18, відповідає вимогам до кандидатів на обрання Генеральним директором. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло. Обрання Генерального директора здійснюється шляхом простого голосування. Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

       Проект рішення з питання порядку денного:

       18.1. Припинити повноваження генерального директора публічного акціонерного товариства «Фірма Херсоноблагробуд» Подофи Анатолія Івановича. Обрати генеральним директором ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» строком на 5 (п’ять) років Подофу Анатолiя Iвановича.

      18.2. Затвердити запропонований типовій договір з членом Ревізійної Комісії ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд». Уповноважити Голову Наглядової Ради ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» підписати контракт з Генеральним директором.

 

      

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

     Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

 

     За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

       18.1. Припинити повноваження генерального директора публічного акціонерного товариства «Фірма Херсоноблагробуд» Подофи Анатолія Івановича. Обрати генеральним директором ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» строком на 5 (п’ять) років Подофу Анатолiя Iвановича.

       18.2. Затвердити запропоновані умови контракту з Генеральним директором ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд». Уповноважити Голову Наглядової Ради ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» підписати контракт з Генеральним директором.

 

 

        Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеню № 18.

 

 

      С л у х а л и :

       З дев’ятнадцятого питання порядку денного - Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вичинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення  – Кубишко О.К.

        Кубишко О.К.: У зв’язку з тим, що вартість (загальна сума) договорів, які можуть укладатись нашим акціонерним товариством при здійсненні господарської діяльності, можуть перевищувати встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» 25 % вартості  активів  за даними останньої річної фінансової звітності  акціонерного товариства, та керуючись ч.3 цієї статті, відповідно до якої якщо  на  дату  проведення  загальних  зборів  неможливо визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  акціонерним товариством  у  ході  поточної  господарської діяльності, загальні збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних
правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості, пропонується також прийняти відповідне рішення.

 

       Проект рішення з питання порядку денного:

       19.Надати згоду щодо вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів Товариства, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди Товариства, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  вартість кожного окремого договору з перелічених вище не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік. Гранична сукупність вартості запланованих правочинiв складає 30 млн. грн. на рік. Уповноважити генерального директора Товариства Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

     Голова зборів виніс на голосування проект рішення з цього питання порядку денного.  

      

     За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

     19. Надати згоду щодо вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів Товариства, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди Товариства, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  вартість кожного окремого договору з перелічених вище не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік. Гранична сукупність вартості запланованих правочинiв складає 30 млн. грн. на рік.

           Уповноважити генерального директора ПрАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

 

        Результати голосування:

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

“за”7473579 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Голосування відбулось з використанням бюлетеню № 19.

           

 

      Голова зборів: оголосив присутнім, що порядок денний зборів вичерпано. Всі акціонери зможуть ознайомитись з прийнятими рішеннями, результатами голосування, протоколом загальних зборів, а також всіма додатками до протоколу, після їх остаточного оформлення й підписання (тобто після 10 днів з моменту закриття зборів) в акціонерному товаристві за адресою: площа Сільських будівельників, б. 1, м Нова Каховка, або на сторінці ПАТ/ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд» в мережі Інтернет.

         Будь-яких заперечень, оголошень, зауважень чи скарг щодо порядку скликання, проведення зборів не надійшло.

         У зв’язку з розглядом усіх питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

      Додатки:  Тексти доповідей.

                        Протокол реєстраційної комісії.  

                        Протоколи лічильної комісії. 

                        Журнал реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

                       Перелік акціонерів складений НДУ станом на 23березня 2017 р. на 24.00. год.

 

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів акціонерів,

Генеральний директор

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                           А.І. Подофа 

Секретар   загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                      О.К. Кубишко ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІРМА ХЕРСОНОБЛАГРОБУД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о т о к о л № 23

 

загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

Присутні: 8 акціонерів із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить

94,76 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 квітня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

Публічне акціонерне товариство “Фірма Херсоноблагробуд”

 

П Р О Т О К О Л № 23

загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

02 квітня 2014 року                                                                                         м. Нова Каховка

 

 

       Загальні збори акціонерів проходять за місцезнаходженням Товариства: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка Херсонської області, мала актова зала на другому поверсі адмінбудівлі ПАТ.

       Початок засідання зборів – 14.00. Реєстрація акціонерівз 13.00. до 14.00.

       Випущено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

 

       Оплачено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 27 березня 2014 року, що підготовлений публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.).

 

       Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій-голосів, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

 

       Зареєструвались для участі у зборах: 8 фізичних осіб із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,76 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

     14.05. Призначений у відповідності до п. 7.2.6. Статуту ПАТ рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол від 28.03.2014 р. № 99) головою зборів генеральний директор ПАТ Подофа А.І. привітав присутніх, доповів, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” рішенням Наглядової Ради ПАТ від 06.02.2014 р. (протокол № 98) для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” була призначена. реєстраційна комісія у складі: Шлеєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. й Гришко Т.М. – члени комісії, та запропонував для оголошення результатів реєстрації акціонерів на участь у зборах і визначення його правомочності надати слово Шлеєнко Г.В.

     Голова реєстраційної комісії Шлеєнко Г.В. зачитала протокол реєстраційної комісії щодо реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” (додається) , згідно з яким на 14.00., тобто на час, що вказаний в оголошенні про проведення загальних зборів акціонерів, реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,76 % Статутного Фонду або загальної кількості голосів акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”). Особи всіх присутніх акціонерів перевірено, представників акціонерів не зареєстровано. Всім учасникам зборів при реєстрації вручено бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

     Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та положень Статуту ПАТ загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 % голосуючих акцій. Отже, при участі у зборах акціонерів, які сукупно володіють 94,76 % акцій ПАТ, Збори визнаються правомочними і можуть розпочинатись. Протокол реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” підписали всі члени реєстраційної комісії (додається).

   Голова зборів: Оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ відкритими та доповів присутнім, що на зборах присутні голова та члени Наглядової Ради, голова та член Ревізійної Комісії, начальники госпрозрахункової дільниці «Котедж» Государський В.В. і начальник госпрозрахункової дільниці «Енергетик» Кисловський О.В. Для чіткої роботи зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку їх проведення, обрати лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, та секретаря Зборів.      

       Далі головуючий проінформував присутніх про те, що згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол № 98 від 06.02.2014 р.) до порядку денного зборів були включені наступні питання:          

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

 1. 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
 2. 2.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: генеральний директор ПАТ Подофа А.І.
 3. 3.Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.
 4. 4.Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: голова Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М.
 5. 5.Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2013 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 6. 6.Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2013 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 7. 7.Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 8. 8.Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.

 

      Як і передбачено Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПАТ оголошення про дату проведення   зборів   з   таким   порядком денним було опубліковано не менше як за 30 днів в офіційному виданні (бюлетень «Цінні папери України»), на сторінці ПАТ та на сайті ДКЦПФР в мережі Інтернет. Крім того, кожному акціонеру рекомендованим листом було направлено відповідне повідомлення про збори з датою їх проведення, порядком денним, порядком ознайомлення з матеріалами до зборів.

       Пропозицій про включення до порядку денного інших питань не надходило.

       Діючим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” встановлено такий регламент:

 1. 1.Основні доповіді – до 20 хвилин.
 2. 2.Співдоповіді – до 10 хвилин.
 3. 3.Виступи в дебатах – до 5 хвилин.
 4. 4.Відповіді на запитання – до 20 хвилин.

     Крім того, Положенням передбачено, що жоден із учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Акціонер має право виступати тальки з тих питання, що є в порядку денному і яке обговорюється, та тальки до того моменту, поки не закінчилось його обговорення. Рішення по питанням порядку денного приймаються звичайним голосуванням з використанням бюлетенів (форма і зміст бюлетенів № 1-8 затверджені рішенням Наглядової Ради від 28.03.2014 р. протокол № 99), підрахунок голосів здійснює лічильна комісія за принципом одна акція – один голос.

       Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам необхідно обрати лічильну комісію. Оскільки за нормами Закону України «Про акціонерні товариства» лічильна комісія обирається в кількості не менше 3 осіб (через те, що загальна кількість нашого АТ більше 100 осіб), пропоную перетворити реєстраційну комісію у лічильну. Отже склад комісії буде включати наступних осіб: Шлеєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. й Гришко Т.М. – члени комісії.

       Секретарем зборів пропонується обрати секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К.

       Крім того, пропонується збори провести без перерви, заслухати звіти генерального директора, Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, головного бухгалтера та питань порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків за 2013 рік, визначення розміру дивідендів й порядок їх виплати, а потім приступити до обговорення зазначених питань, оскільки ці доповіді відображають діяльність акціонерного товариства в цілому.

     Всі пропозиції з прийняття організаційних рішень щодо порядку проведення загальних зборів відображені в бюлетені № 1 для голосування, який було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює головуючий на зборах.

           Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

           З б о р и   в и р і ш и л и :

1.1. Збори провести без перерви.

1.2. Заслухати доповіді з 2-7 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2013 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

1.3. Рішення з питань порядку денного приймаються шляхом звичайного голосуванням з використанням бюлетенів.

1.4. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень зборами обрати лічильну комісію у складі: Шлеєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. й Гришко Т.М. – члени комісії.

1.5. Обрати секретарем зборів Кубишко О.К.    

 

        Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 1 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     С л у х а л и :

 

     По другому питанню порядку денного – Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – генерального директора Подофу А.І. (Доповідь додається).

       По третьому питанню порядку денного – Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – секретаря Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К. (Доповідь додається).

 

       По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Ревізійної Комісії ПАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – Голову Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М..(Доповідь додається).

       По п’ятому питанню порядку денного – Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2013 рік – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По шостому питанню порядку денного - Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2013 рік - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По сьомому питанню порядку денного - Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

 

     Надійшла пропозиція закінчити визнати роботу генерального директора, Наглядової Ради і Ревізійної Комісії ПАТ у 2013 р. задовільною.

     Голова зборів: запитав у присутніх, чи є зауваження, заперечення, інші пропозиції.

     Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

     Голова зборів: запропонував перейти до голосування по питаннях порядку денного, що були заслухані.

       З б о р и   в и р і ш и л и :

 

 1. 2.Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2013 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 2 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 3.Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2013 рік та визнати її роботу задовільною.

 

     Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 3 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 4.Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2013 рік та визнати її роботу задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 4 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 1. 5.Затвердити річний звіт та баланс ПАТ за 2013 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал ПАТ.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 5 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 6.Направити наявний відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів прибуток за загальними підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2013 р. в сумі 271 тис. грн. на розвиток виробництва.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 6 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

    

 1. 7. У зв’язку із прийняттям рішення про направлення прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2013 р. в сумі 271 тис. грн. на розвиток виробництва нарахування та виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2013 рік не здійснювати.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 7 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

   С л у х а л и :

 

   По восьмому питанню порядку денного - Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ. головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М., яка запропонувала затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2014 рік на рівні відповідного кошторису на 2013 рік, частково скоротивши його на 40 %, а саме:

 • витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1038 (одна тисяча тридцять вісім) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;
 • на організаційні та представницькі витрати – 1500 (півтори тисячі) грн. на місяць, або 18000 (вісімнадцять тисяч) грн. на рік. Загалом – 30468 (тридцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. на рік.

     Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

 

     Всі пропозиції з прийняття рішень по восьмому питанню порядку денного відображені в бюлетені № 8 для голосування, який було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати.

         З б о р и   в и р і ш и л и :

 

         8. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2014 рік на рівні відповідного кошторису на 2013 рік, частково скоротивши його на 40 %, а саме:

- витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1038 (одна тисяча тридцять вісім) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;

- на організаційні та представницькі витрати – 1500 (півтори тисячі) грн. на місяць, або 18000 (вісімнадцять тисяч) грн. на рік;

- загалом 30468 (тридцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. на рік.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 8. для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     Голова зборів: оголосив присутнім, що порядок денний зборів вичерпано. Всі акціонери зможуть ознайомитись з прийнятими рішеннями, результатами голосування, протоколом загальних зборів, а також всіма додатками до протоколу, після їх остаточного оформлення й підписання (тобто після 10 днів з моменту закриття зборів) в акціонерному товаристві за адресою: площа Сільських будівельників, б. 1, м Нова Каховка, або на сторінці ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» в мережі Інтернет.

       Які будуть оголошення, зауваження, заперечення, скарги щодо порядку скликання, проведення зборів? Прошу надати їх у письмовій формі.

       Будь-яких заперечень, оголошень, зауважень чи скарг щодо порядку скликання, проведення зборів не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, прийняття рішень на цих зборах.

       У зв’язку з розглядом усі питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

       Тексти доповідей, протоколи реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” та лічильної комісії про результати голосувань додаються.

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів акціонерів,

генеральний директор

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                          А.І. Подофа

 

Секретар   загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                     О.К. Кубишко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІРМА  ХЕРСОНОБЛАГРОБУД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о т о к о л  № 24

 

загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

Присутні: 7 акціонерів із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить

94,738 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

Публічне акціонерне товариство “Фірма Херсоноблагробуд”

 

П Р О Т О К О Л  №  24

загальних зборів акціонерів  ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

07 квітня 2015 року                                                                                          м. Нова Каховка

 

 

       Загальні збори акціонерів проходять за місцезнаходженням Товариства: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка Херсонської області, мала актова зала на другому поверсі адмінбудівлі ПАТ.

       Початок засідання зборів –  14.00. Реєстрація акціонерівз 13.00. до 14.00.

       Випущено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

 

       Оплачено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 01 квітня 2015 року, що підготовлений  публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.).

 

       Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій-голосів, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

 

       Зареєструвались для участі у зборах: 7 фізичних осіб із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,738 %  Статутного Фонду ПАТ.

 

 

     14.05. Призначений у відповідності до п. 7.2.6. Статуту ПАТ рішенням Наглядової Ради ПАТ  (протокол від 03.04.2015 р. № 102) головою зборів  генеральний директор ПАТ Подофа А.І. привітав присутніх, доповів, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” рішенням Наглядової Ради ПАТ від 25.02.2015 р. (протокол № 101) для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” була призначена. реєстраційна комісія у складі: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. й Подофа І.А. – члени комісії, та запропонував  для оголошення результатів реєстрації акціонерів на участь у зборах і визначення його правомочності надати слово Гришко Т.М..

      Голова реєстраційної комісії Гришко Т.М.. зачитала протокол реєстраційної комісії щодо реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” (додається) , згідно з яким на 14.00., тобто на час, що вказаний в оголошенні про проведення загальних зборів акціонерів, реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів із загальною кількістю 7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,738 % Статутного Фонду або загальної кількості голосів акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”). Особи всіх присутніх акціонерів перевірено, представників акціонерів не зареєстровано. Всім учасникам зборів при реєстрації вручено бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

     Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та положень Статуту ПАТ загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 50 % голосуючих акцій. Отже, при участі у зборах акціонерів, які сукупно володіють 94,76 % акцій ПАТ, Збори визнаються правомочними і можуть розпочинатись. Протокол реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” підписали всі члени реєстраційної комісії (додається).

    Голова зборів: Оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ  відкритими та доповів присутнім, що на зборах присутні голова та члени Наглядової Ради, голова та член Ревізійної Комісії, начальники госпрозрахункової дільниці «Котедж» Государський В.В., начальник госпрозрахункової дільниці «Енергетик» Кисловський О.В., начальник служьи охорони праці та підготовки кадрів Нікіфорова Л.М. Для чіткої роботи зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку їх проведення, обрати лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, та секретаря Зборів.        

       Далі головуючий проінформував присутніх про те, що згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол № 101 від 25.02.2015 р.) до порядку денного зборів були включені наступні питання:          

                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

 

 1. 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
 2. 2.Звіт генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: генеральний директор ПАТ Подофа А.І.
 3. 3.Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.
 4. 4.Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Доповідач: голова Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М.
 5. 5.Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2014 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 6. 6.Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2014 рік. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 7. 7.Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати. Доповідач: головний бухгалтер ПАТ Татькова С.М.
 8. 8.Обрання членів Наглядової Ради ПАТ. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.
 9. 9.Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд». Доповідач: секретар Наглядової Ради ПАТ Кубишко О.К.

       Як і передбачено Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПАТ оголошення про дату проведення   зборів   з   таким   порядком  денним було опубліковано не менше як за 30 днів в офіційному виданні (бюлетень «Цінні папери України»), на сторінці ПАТ та на сайті ДКЦПФР в мережі Інтернет. Крім того, кожному акціонеру рекомендованим листом було направлено відповідне повідомлення про збори з датою їх проведення, порядком денним, порядком ознайомлення з матеріалами до зборів.

       Пропозицій про включення до порядку денного інших питань не надходило.

       Діючим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” встановлено такий регламент:

 1. 1.Основні доповіді – до 20 хвилин.
 2. 2.Співдоповіді – до 10 хвилин.
 3. 3.Виступи в дебатах – до 5 хвилин.
 4. 4.Відповіді на запитання – до 20 хвилин.

      Крім того, Положенням передбачено, що жоден із учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Акціонер має право виступати тальки з тих питання, що є в порядку денному і яке обговорюється, та тальки до того моменту, поки не закінчилось його обговорення.

      Рішення з питань порядку денного приймаються  голосуванням з використанням бюлетенів (форма і зміст бюлетенів № 1-9 для голосування з питань порядку денного, в т.ч. список кандидатів для обрання до Наглядової ради, відображений  у бюлетені № 8.1. ) - затверджені рішенням Наглядової Ради від 03.04.2015 р. протокол № 102, підрахунок голосів здійснює лічильна комісія (крім підрахунку голосів при обранні самої лічильної комісії) за принципом одна акція – один голос.

       Звертаю вашу увагу на те, що прийняття рішень з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради буде відбуватись за допомогою кумулятивного голосування (тобто коли кількість акцій, що належить акціонеру, помножується на загальну кількість членів органу, якій обирається, та отримана таким чином кількість голосів розподіляється акціонером серед всіх кандидатів).  Крім того, оскільки обрання членів Наглядової Ради  згідно з чинним законодавством здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а затвердження кошторису витрат на її утримання, умов договорів з членами НР – шляхом звичайного голосування, пропонується рішення з восьмого питання порядку денного приймати з використанням двох бюлетенів – 81. та 8.2.

       Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія  за принципом одна акція – один голос.

 

       Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам необхідно обрати лічильну комісію. Оскільки за нормами Закону України «Про акціонерні товариства» лічильна комісія обирається в кількості не менше 3 осіб (через те, що загальна кількість нашого АТ більше 100 осіб), пропоную перетворити реєстраційну комісію у лічильну. Отже склад комісії буде включати наступних осіб: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. і  Подофа І.А. – члени комісії.

       Секретарем зборів пропонується обрати секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К.

       Крім того, пропонується збори провести без перерви, заслухати звіти генерального директора, Наглядової  Ради, Ревізійної Комісії, головного бухгалтера та питань порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, визначення розміру дивідендів й порядок їх виплати, а потім приступити до обговорення зазначених питань, оскільки ці доповіді відображають діяльність акціонерного товариства в цілому.

      Всі пропозиції з прийняття організаційних рішень щодо порядку проведення загальних зборів відображені в бюлетені № 1 для голосування, який було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює головуючий на зборах.

           Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

           З б о р и    в и р і ш и л и :

1.1. Збори провести без перерви.

1.2. Заслухати доповіді з 2-7 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

1.3.1. Рішення з питань порядку денного приймаються шляхом звичайного голосуванням з використанням бюлетенів.

1.3.2. Оскільки обрання членів Наглядової Ради  згідно з чинним законодавством здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а затвердження кошторису витрат на її утримання, умов договорів з членами НР – шляхом звичайного голосування, рішення з восьмого питання порядку денного приймати з використанням двох бюлетенів – 81. та 8.2.   

1.4. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень зборами обрати лічильну комісію у складі: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. і Подофа І.А. – члени комісії.

1.5. Обрати секретарем зборів Кубишко О.К.     

 

        Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 1 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     С л у х а л и :

 

     По другому питанню порядку денного – Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – генерального директора Подофу А.І. (Доповідь додається).

       По третьому питанню порядку денного – Звіт Наглядової  Ради ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – секретаря Наглядової  Ради ПАТ Кубишко О.К.  (Доповідь додається).

 

       По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Ревізійної Комісії ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – Голову Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М..(Доповідь додається).

       По п’ятому питанню порядку денного – Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2014 рік – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По  шостому питанню порядку денного - Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2014 рік - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По сьомому питанню порядку денного - Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

 

          В обговоренні доповідей виступили:

 

          Государський В.В., начальник ГРД “Котедж”: проінформував присутніх про те, що, на жаль, завантаженість Дільниці не була повною, хоча в цілому колектив намагався виконати поставлені перед ним задачі в повному обсязі. Як і раніше нагального   вирішення  потребує незадовільний стан технічного парку, зношеність якого становить близько 85 %. Оновлення його через брак коштів йде дуже повільно, а ремонт та утримання наявного парку потребує чималих витрат.

       Не дивлячись на незадовільні результати колектив Дільниці буде намагатися переломити негативні тенденції минулих років та в поточному році за його підсумками все ж таки отримати прибуток.

       Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

          Кисловський О.В., начальник ГРД «Енергетик»: зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Показники виробничого плану були виконані в повному обсязі. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. 

           Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

         Надійшла пропозиція закінчити обговорення доповідей і визнати роботу генерального директора, Наглядової Ради і Ревізійної Комісії ПАТ у 2014 р. задовільною.

.

         Голова зборів: запитав у присутніх, чи є зауваження, заперечення, інші пропозиції.

         Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

         Голова зборів: запропонував перейти до голосування по питаннях порядку денного, що були заслухані.

       З б о р и    в и р і ш и л и :

 

 1. 2.Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 2 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 3.Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2014 рік та визнати її роботу задовільною.

 

     Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 3 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 1. 4.Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ  за 2014 рік та визнати її роботу задовільною.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 4 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 1. 5.Затвердити річний звіт та баланс ПАТ за 2014 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про власний капітал ПАТ та примітки до річної звітності.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 5 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

 1. 6.У зв’язку з наявністю за загальними підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2014 р. збитків в сумі 52 тис. грн.. відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів питання про розподіл прибутку не розглядається.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 6 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

    

 1. 7. У зв’язку з наявністю збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2014 р. в сумі 52 тис. грн. виплату дивідендів за підсумками   2014 р. не здійснювати.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 7 для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

    С л у х а л и : 

 

    По восьмому питанню порядку денного - Обрання членів Наглядової Ради ПАТ. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Кубишко О.К.

 

     Кубишко О.К.: останній склад Наглядової Ради нашого АТ був обраний 17.04.2012 р. у складі 5 осіб. За нормами ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вноситься питання щодо обрання членів Наглядової Ради ПАТ, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. На адресу Наглядової Ради надійшли заяви від акціонерів щодо внесення до списку кандидатур для обрання членами Наглядової Ради АТ Шулякова Валентина Васильовича, Шулякова Олександра Валентиновича, Шулякова Олександра Васильовича, Подофи Інеси Анатоліївни, Кубишко Оксани Костянтинівни, Татькової Світлани Миколаївни. Всі зазначені кандидатури відповідають вимогам до кандидатів на обрання членом НР, необхідні відомості про них зазначені у бюлетені № 8.1. для голосування. Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

       Що стосується умов цивільно-правових угод з обраними членами Наглядової Ради та кошторису витрат на її утримання пропонується наступне:

         - встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати;

         - затвердити запропонований типовій договір з членом Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»;

         - уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради;

         - затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2015 рік на рівні відповідного кошторису на 2011 рік, а саме:

 • витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1039 (одна тисяча тридцять дев’ять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;
 • на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 10518 (десять тисяч п’ятсот вісімнадцять) грн. на місяць, або 113750 (сто тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят  грн. на рік. Загалом – 126218 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

 

            Всі пропозиції з прийняття рішень по восьмому питанню порядку денного відображені в бюлетенях № 8.1. та 8.2. для голосування, які було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати.

          Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

         З б о р и    в и р і ш и л и :

 

         8.1. Обрати до складу Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» Шулякова Олександра Васильовича, Шулякова Валентина Васильовича, Шулякова Олександра Валентиновича, Подофу Інесу Анатоліївну, Кубишко Оксану Костянтинівну.  

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 8.1. для голосування.

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

       - Шуляков Олександр Васильович:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 - Шуляков Валентин Васильович:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Шуляков Олександр Валентинович:

 

«ЗА»

5235780 (п’ять мільйонів двісті тридцять п’ять  тисяч сімсот вісімдесят) акцій-голосів

що складає 70,0759 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Подофа Інеса Анатоліївна:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

      - Кубишко Оксана Костянтинівна:

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча  п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

       - Татькова Світлана Миколаївна:

 

«ЗА»

2235799 (два мільйона двісті тридцять п’ять  тисяч  сімсот дев’яносто  дев’ять) акцій-голосів

що складає 29,9240 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

         8.2. Встановити, що голова та члени НР (Крім секретаря НР) виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Винагорода секретарю НР в разі, якщо особа, яка буде обрана секретарем, одночасно має трудові відносини з АТ, виплачується у вигляді доплати до основної заробітної плати.

         8.3. Затвердити запропонований типовій договір з членом Наглядової Ради ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

         8.4. Уповноважити головуючого на зборах Подофу Анатолія Івановича підписати договори з обраними членами Наглядової Ради.

         8.5. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2015 рік, а саме:

- витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 1039 (одна тисяча тридцять дев’ять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 12468 (дванадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. відповідно на рік;

- на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 10518 (десять тисяч п’ятсот вісімнадцять) грн. на місяць, або 113750 (сто тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят  грн. на рік. Загалом – 126218 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

 

       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетенів № 8.2. для голосування. Рішення приймається одностайним голосуванням “за” .

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

 

     С л у х а л и :

 

              По дев’ятому питанню порядку денного - Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» – Кубишко О.К.

     Кубишко О.К.: В 2012 р. відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів між ПАТ із ПБП «Парітет» були укладені договори оренди майна зі строком дії один рік та правом пролонгації їх, але за умови, що загальний термін оренди не перевищуватиме 3-х років. Наприкінці листопада цього року спливають строки дії зазначених договорів.  Від приватного багатопрофільного підприємства «Парітет» вже надійшла пропозиція щодо укладення договорів оренди майнових комплексів дитячого оздоровчого табору та пансіонату на нові терміни.

          Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо   ринкова  вартість  майна або послуг,  що є предметом значного правочину,  перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності  акціонерного товариства,  рішення про  вчинення  такого  правочину  приймається
загальними зборами за поданням Наглядової Ради.

         У зв’язку з цим пропонується:

1.1. Попередньо погодити укладення в листопаді-грудні 2015 р. між ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» і приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» договорів оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) зі строком дії один рік з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації (але з умовою, що весь строк оренди за цим рішенням не може перевищувати 3 роки) та із загальним розміром орендної плати не менше 1049000 (один мільйон сорок дев’ять тисяч) грн. на рік разом з ПДВ. При цьому, зазначена сума загального розміру орендної плати на момент укладення договорів підлягає індексації на офіційно встановлений індекс інфляції.

1.2.  Доручити Наглядовій Раді ПАТ не пізніше 30.11.2015 р. проаналізувати своєчасність, повноту і належність виконання зобов’язань орендарем - приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» - за раніше укладеними в 2012 р. договорами оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) й уповноважити прийняти остаточне рішення щодо доцільності укладення аналогічних договорів оренди на новий строк.

Крім того, у зв’язку з тим, що вартість (загальна сума) інших договорів, які можуть укладатись нашим акціонерним товариством при здійсненні господарської діяльності, можуть перевищувати встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» 25 % вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності  акціонерного товариства, та керуючись ч.3 цієї статті, відповідно до якої якщо  на  дату  проведення  загальних  зборів  неможливо визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  акціонерним товариством  у  ході  поточної  господарської діяльності, загальні збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних
правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості, пропонується також прийняти наступне рішення:

           2. Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного  року  після  07.04.2015 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  сукупна вартість кожного виду з перелічених  не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

3. Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

          Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

          З б о р и    в и р і ш и л и :

 

  9.1.Попередньо погодити укладення в листопаді-грудні 2015 р. між ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» і приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» договорів оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) зі строком дії один рік з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації (але з умовою, що весь строк оренди за цим рішенням не може перевищувати 3 роки) та із загальним розміром орендної плати не менше 1049000 (один мільйон сорок дев’ять тисяч) грн. на рік разом з ПДВ. При цьому, зазначена сума загального розміру орендної плати на момент укладення договорів підлягає індексації на офіційно встановлений індекс інфляції.

9.2.  Доручити Наглядовій Раді ПАТ не пізніше 30.11.2015 р. проаналізувати своєчасність, повноту і належність виконання зобов’язань орендарем - приватним багатопрофільним підприємством «Парітет» - за раніше укладеними в 2012 р. договорами оренди майна дитячого оздоровчого табору та пансіонату  ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» (смт. Лазурне Скадовського району) й уповноважити прийняти остаточне рішення щодо доцільності укладення аналогічних договорів оренди на новий строк.

9.3. Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного  року  після  07.04.2015 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  сукупна вартість кожного виду з перелічених  не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

9.4. Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».


       Г о л о с у в а н н я: відбулось з використанням бюлетеню № 2  для голосування.

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

 

 

«ЗА»

7471579 (сім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

      

      Голова зборів: оголосив присутнім, що порядок денний зборів вичерпано. Всі акціонери зможуть ознайомитись з прийнятими рішеннями, результатами голосування, протоколом загальних зборів, а також всіма додатками до протоколу, після їх остаточного оформлення й підписання (тобто після 10 днів з моменту закриття зборів) в акціонерному товаристві за адресою: площа Сільських будівельників, б. 1, м Нова Каховка, або на сторінці ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» в мережі Інтернет.

       Які будуть оголошення, зауваження, заперечення, скарги щодо порядку скликання, проведення зборів? Прошу надати їх у письмовій формі.

       Будь-яких заперечень, оголошень, зауважень чи скарг щодо порядку скликання, проведення зборів не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, прийняття рішень на цих зборах.

       У зв’язку з розглядом усі питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

       Тексти доповідей, протоколи реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” та лічильної комісії  про результати голосувань додаються.

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів акціонерів,

генеральний директор

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                           А.І. Подофа 

 

Секретар   загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                      О.К. Кубишко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІРМА  ХЕРСОНОБЛАГРОБУД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о т о к о л  № 25

 

загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

 

Присутні: 8 акціонерів із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить

94,76 % Статутного Фонду ПАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 квітня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

Публічне акціонерне товариство “Фірма Херсоноблагробуд”

 

П Р О Т О К О Л  №  25

загальних зборів акціонерів  ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”

 

20 квітня 2016 року                                                                                          м. Нова Каховка

 

 

       Загальні збори акціонерів проходять за місцезнаходженням Товариства: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка Херсонської області, мала актова зала на другому поверсі адмінбудівлі ПАТ.

       Початок засідання зборів –  14.00. Реєстрація акціонерівз 13.00. до 14.00.

       Випущено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Оплачено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 15 квітня 2016 року, що підготовлений  публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.).

       Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій-голосів, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

       Зареєструвались для участі у зборах: 8 фізичних осіб із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,76 %  Статутного Фонду ПАТ.

 

            14.01. Призначений у відповідності до п. 7.2.6. Статуту ПАТ рішенням Наглядової Ради ПАТ  (протокол від 05.04.2016 р. № 107) головою зборів  генеральний директор ПАТ Подофа А.І. привітав присутніх, доповів, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” рішенням Наглядової Ради ПАТ від 25.02.2016 р. (протокол № 106) для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” була призначена. реєстраційна комісія у складі: Шлєєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. й Гришко Т.М. – члени комісії, та запропонував  для оголошення результатів реєстрації акціонерів на участь у зборах і визначення його правомочності надати слово Шлєєнко Г.В.

      Голова реєстраційної комісії Шлєєнко Г.В. зачитала протокол реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” (додається) , згідно з яким на 14.00., тобто на час, що вказаний в оголошенні про проведення загальних зборів акціонерів,

       Випущено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Сплачено: 7886560 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість п’ятсот шістдесят) простих іменних акцій.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 15 квітня 2016 року, що підготовлений  публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.).

       Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 164 фізичні особи із загальною кількістю 7886560 акцій, що становить 100 % Статутного Фонду ПАТ.

       Реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів із загальною кількістю 7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів, що становить 94,76 % Статутного Фонду або загальної кількості голосів акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”). Особи всіх присутніх акціонерів перевірено, представників акціонерів не зареєстровано. Всім учасникам зборів при реєстрації вручено бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

     Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та положень Статуту ПАТ загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 50 % голосуючих акцій. Отже, при участі у зборах акціонерів, які сукупно володіють 94,76 % акцій ПАТ, Збори визнаються правомочними і можуть розпочинатись. Протокол реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” підписали всі члени реєстраційної комісії (додається).

    Голова зборів: Оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ  відкритими та доповів присутнім, що на зборах присутні голова та члени Наглядової Ради, голова та член Ревізійної Комісії, начальники госпрозрахункової дільниці «Котедж» Государський В.В., начальник госпрозрахункової дільниці «Енергетик» Кисловський О.В. Для чіткої роботи зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку їх проведення, обрати лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, та секретаря Зборів.        

       Далі головуючий проінформував присутніх про те, що згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол № 106 від 25.02.2016 р.) до порядку денного зборів були включені наступні питання:          

                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

 

 1. 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та обрання лічильної комісії.
 2. 2.Звіт генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
 3. 3.Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
 4. 4.Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
 5. 5.Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2015 рік.
 6. 6.Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2015 рік.
 7. 7.Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
 8. 8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
 9. 9.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
 10. 10.Прийняття рішення щодо укладення значних правочинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

       Як і передбачено Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПАТ оголошення про дату проведення   зборів   з   таким   порядком  денним було опубліковано не менше як за 30 днів в офіційному виданні (бюлетень «Цінні папери України»), на сторінці ПАТ та на сайті ДКЦПФР в мережі Інтернет. Крім того, кожному акціонеру рекомендованим листом було направлено відповідне повідомлення про збори з датою їх проведення, порядком денним, порядком ознайомлення з матеріалами до зборів.

       Пропозицій про включення до порядку денного інших питань не надходило.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

       Голова зборів: Діючим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд” встановлено такий регламент:

 1. 1.Основні доповіді – до 20 хвилин.
 2. 2.Співдоповіді – до 10 хвилин.
 3. 3.Виступи в дебатах – до 5 хвилин.
 4. 4.Відповіді на запитання – до 20 хвилин.

      Крім того, Положенням передбачено, що жоден із учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Акціонер має право виступати тальки з тих питання, що є в порядку денному і яке обговорюється, та тальки до того моменту, поки не закінчилось його обговорення.

      Рішення з питань порядку денного приймаються  голосуванням з використанням бюлетенів (форма і зміст бюлетенів № 1-10 для голосування з питань порядку денного) - затверджені рішенням Наглядової Ради від 05.04.2016 р. протокол № 107, підрахунок голосів здійснює лічильна комісія (крім підрахунку голосів при обранні самої лічильної комісії) за принципом одна акція – один голос.

      Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія  за принципом одна акція – один голос.

      Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам необхідно обрати лічильну комісію. Оскільки за нормами Закону України «Про акціонерні товариства» лічильна комісія обирається в кількості не менше 3 осіб (через те, що загальна кількість нашого АТ більше 100 осіб), пропоную перетворити реєстраційну комісію у лічильну. Отже склад комісії буде включати наступних осіб: Шлєєнко Г.В. – голова комісії, Татькова С.М. і  Гришко Т.М.– члени комісії.

       Секретарем зборів пропонується обрати секретаря Наглядової Ради Кубишко О.К.

       Крім того, пропонується збори провести без перерви, заслухати звіти генерального директора, Наглядової  Ради, Ревізійної Комісії, головного бухгалтера та питань порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків за 2015 рік, визначення розміру дивідендів й порядок їх виплати, а потім приступити до обговорення зазначених питань, оскільки ці доповіді відображають діяльність акціонерного товариства в цілому.

      Всі пропозиції з прийняття організаційних рішень щодо порядку проведення загальних зборів відображені в бюлетені № 1 для голосування, який було вручено кожному акціонеру при реєстрації. Прошу ознайомитись та проголосувати. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює головуючий на зборах.

           Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

           За результатами голосування з першого  питання порядку денного прийняте рішення:

1.1. Збори провести без перерви.

1.2. Заслухати доповіді з 2-7 питань порядку денного, які в цілому відображають результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2015 рік, а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

1.3. Рішення з питань порядку денного приймаються шляхом звичайного голосуванням з використанням бюлетенів.

1.4. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень зборами обрати лічильну комісію у складі: Гришко Т.М. – голова комісії, Татькова С.М. і Подофа І.А. – члени комісії.

1.5. Обрати секретарем зборів Кубишко О.К.     

 

        Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

        Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 1.

        Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

        Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

        Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

        Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

     С л у х а л и :

 

     По другому питанню порядку денного – Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – генерального директора Подофу А.І. (Доповідь додається).

       По третьому питанню порядку денного – Звіт Наглядової  Ради ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – секретаря Наглядової  Ради ПАТ Кубишко О.К.  (Доповідь додається).

 

       По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Ревізійної Комісії ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту – Голову Ревізійної Комісії ПАТ Гришко Т.М. (Доповідь додається).

       По п’ятому питанню порядку денного – Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2015 рік – головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По  шостому питанню порядку денного - Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2015 рік - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

       По сьомому питанню порядку денного - Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати - головного бухгалтера ПАТ Татькову С.М. (Доповідь додається).

 

          В обговоренні доповідей виступили:

 

          Государський В.В., начальник ГРД “Котедж”: зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. Нарешті подолана негативна тенденція збиткової діяльності Дільниці. Не дивлячись на складну економічну ситуацію колектив Дільниці буде намагатися і за його підсумками поточного року отримати прибуток.

       Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

          Кисловський О.В., начальник ГРД «Енергетик»: також зазначив, що конкретні показники роботи Дільниці вже були озвучені в попередніх докладах. Показники виробничого плану були виконані в повному обсязі. Заборгованості зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати зарплати в дільниці немає. 

           Запропонував визнати роботу генерального директора та ПАТ в минулому році задовільною. 

         Надійшла пропозиція закінчити обговорення доповідей і визнати роботу генерального директора, Наглядової Ради і Ревізійної Комісії ПАТ у 2015 р. задовільною.

.

         Голова зборів: запитав у присутніх, чи є зауваження, заперечення, інші пропозиції.

         Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

         Голова зборів: запропонував перейти до голосування по питаннях порядку денного, що були заслухані.

       З б о р и    в и р і ш и л и :

       Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за    2015 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

      За результатами голосування з другого  питання порядку денного прийняте рішення:

 

 1. 2.Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2015 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.

 

        Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

        Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 2.

        Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

        Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

        Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       По третьому питанню порядку денного - Звіт Наглядової  Ради ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

 

       Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

    3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2015 рік та визнати її роботу задовільною.

3.2. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2016 р. а саме:

- витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 915 (дев’ятсот п’ятнадцять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 10980 (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн. відповідно на рік;

- на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 170000 (сто сімдесят тисяч) грн. на рік.

- Загалом – 180980 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

      За результатами голосування з третього  питання порядку денного прийняте рішення:

3.1.Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ за 2015 рік та визнати її роботу задовільною.

3.2. Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ на 2016 р. а саме:

- витрати на винагороду секретарю Наглядової Ради в сумі 750 (семисот п’ятдесяти) грн. на місяць, з врахуванням необхідних обов’язкових відрахувань – 915 (дев’ятсот п’ятнадцять) грн. на місяць, або 9000 (дев’ять тисяч) грн. та 10980 (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн. відповідно на рік;

- на організаційні та представницькі витрати (в тому числі витрати на оренду автомобіля для належного забезпечення роботи Наглядової Ради)– 170000 (сто сімдесят тисяч) грн. на рік.

- Загалом – 180980 (сто двадцять шість тисяч двісті вісімнадцять) грн. на рік.

 

        Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

        Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 3.

        Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

        Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

        Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

     

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 

       По четвертому питанню порядку денного - Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

 

      Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ  за 2015 рік та визнати її роботу задовільною.

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

 

       За результатами голосування з четвертого  питання порядку денного прийняте рішення:

 1. 4.Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ  за 2015 рік та визнати її роботу задовільною.

 

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 4.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 

       По п’ятому питанню порядку денного - Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2015 рік.

 

      Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт головного бухгалтера ПАТ, річний звіт та баланс ПАТ за 2015 рік.

      Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

       За результатами голосування з п’ятого  питання порядку денного прийняте рішення:

 

 

 1. 5.Затвердити річний звіт та баланс ПАТ за 2015 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про власний капітал ПАТ та примітки до річної звітності.

      

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 5.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

        По  шостому питанню порядку денного - Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2015 рік.

        Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: У зв’язку з наявністю за загальними підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2015 р. збитків в сумі 30 тис. грн. відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів питання про розподіл прибутку не розглядається. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

 

        Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

       За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийняте рішення:

 

 1. 6.У зв’язку з наявністю за загальними підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2015 р. збитків в сумі 30 тис. грн. відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів питання про розподіл прибутку не розглядається. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

 

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 6.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

       По сьомому питанню порядку денного - Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.

 

       Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: У зв’язку з наявністю збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2015 р. в сумі 30 тис. грн. виплату дивідендів за підсумками   2015 р. не здійснювати.

 

       Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

      За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийняте рішення:

    

 1. 7. У зв’язку з наявністю збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ в 2015 р. в сумі 30 тис. грн. виплату дивідендів за підсумками   2015 р. не здійснювати.

 

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 7.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

    С л у х а л и : 

 

    По восьмому питанню порядку денного - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства -  Кубишко О.К.

 

     Кубишко О.К.: Верховна Рада України 07.04.2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 01.05.2016 р. Згідно з цим законодавчим актом вноситься ряд важливих змін, зокрема, до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону «Про акціонерні товариства», Закону «Про господарські товариства», Кодексу законів про працю України, Господарського процесуального кодексу та Закону «Про аудиторську діяльність». Основними нововведеннями Закону про захист інвесторів є: запровадження похідного позову; введення інституту незалежних директорів; скасування обмеження максимальної кількості акціонерів у приватних акціонерних товариствах; суттєва зміна порядку формування наглядової ради акціонерного товариства, удосконалення регулювання визначення ринкової вартості акций та обов’язкового викупу акцій, удосконалення регулювання правочинів із зацікавленістю. З метою приведення Статуту ПАТ та його внутрішніх Положень у відповідність до нових вимог законодавства виникла необхідність включення до порядку денного зборів питань внесення змін до Статуту і внутрішніх Положень ПАТ. Але на сьогодні виникла потреба подальшого вивчення питання доцільності перетворення нашого публічного АТ у приватне АТ (а це призведе до додаткових витрат у зв’язку з необхідністю переоформлення прав власності або користування на землю, нерухоме майно, транспортні засоби, переоформлення ліцензій)  чи внесення змін до Статуту публічного АТ та введення інституту незалежних директорів. У зв’язку з цим була внесена пропозиція відкласти вирішення цих питань на наступні загальні збори акціонерів та не розглядати восьме і дев’яте питання порядку денного цих зборів.

         Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Не розглядати восьме питання порядку денного та відкласти вирішення питання, щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства на наступні загальні збори акціонерів.

       Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

        За результатами голосування з восьмого  питання порядку денного прийняте рішення:

         8. Не розглядати восьме питання порядку денного – Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та відкласти вирішення питання, щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства на наступні загальні збори акціонерів.

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 8.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 

    С л у х а л и : 

 

    По дев’ятому питанню порядку денного - Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства -  Кубишко О.К.

 

     Кубишко О.К.: Дев’яте питання порядку денного безпосередньо пов’язане із попереднім. Оскільки Збори вже вирішили не розглядати сьогодні внесення змін до Статуту, пропонується відкласти розгляд питання внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень ПАТ на наступні загальні збори акціонерів та не розглядати дев’яте питання порядку денного цих зборів.

       Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

        Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Не розглядати дев’яте питання порядку денного та відкласти вирішення питання, щодо внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства на наступні загальні збори акціонерів.

        За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийняте рішення:

 

         9. Не розглядати дев’яте питання порядку денного та відкласти вирішення питання, щодо внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства на наступні загальні збори акціонерів..

       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 9.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 

 

              С л у х а л и :

 

              По десятому питанню порядку денного - Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч. угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» – Кубишко О.К.

     

Кубишко О.К.: У зв’язку з тим, що вартість (загальна сума) договорів, які можуть укладатись нашим акціонерним товариством при здійсненні господарської діяльності, можуть перевищувати встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» 25 % вартості  активів  за даними останньої річної фінансової звітності  акціонерного товариства, та керуючись ч.3 цієї статті, відповідно до якої якщо  на  дату  проведення  загальних  зборів  неможливо визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  акціонерним товариством  у  ході  поточної  господарської діяльності, загальні збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних
правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості, пропонується також прийняти наступне рішення: 

   

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного року  після  20.04.2016 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому, вартість кожного окремого договору з перелічених вище не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

3. Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

        Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надійшло.

 

        За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рішення:

          З б о р и    в и р і ш и л и :

 

          10.1.  Попередньо схвалити  укладення  Товариством протягом не більш як одного  року  після  20.04.2016 р. правочинів, а саме:

-  угод купівлі, підряду  та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг будівельною лабораторією, з професійного навчання, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

  - договорів оренди, купівлі продажу основних фондів ПАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг,  договорів на постачання електроенергії, водопостачання.

При цьому,  вартість кожного окремого договору з перелічених вище не повинна перевищувати 8 (восьми) млн. грн. на рік.

          10.2.  Уповноважити генерального директора ПАТ Подофу Анатолія Івановича підписувати зазначені вище договори від імені ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».


       Р е з у л ь т а т и   г о л о с у в а н н я:

       Голосування відбулось з використанням бюлетенів № 10.

       Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 8 шт.

       Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

       Кількість голосів, які були не враховані в зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

 

 

«ЗА»

7473579 (сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять) акцій-голосів

що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«ПРОТИ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

 

0 голосів

що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

 

       Рішення приймається одностайним голосуванням “за” акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

      Голова зборів: оголосив присутнім, що порядок денний зборів вичерпано. Всі акціонери зможуть ознайомитись з прийнятими рішеннями, результатами голосування, протоколом загальних зборів, а також всіма додатками до протоколу, після їх остаточного оформлення й підписання (тобто після 10 днів з моменту закриття зборів) в акціонерному товаристві за адресою: площа Сільських будівельників, б. 1, м Нова Каховка, або на сторінці ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» в мережі Інтернет.

       Які будуть оголошення, зауваження, заперечення, скарги щодо порядку скликання, проведення зборів? Прошу надати їх у письмовій формі.

       Будь-яких заперечень, оголошень, зауважень чи скарг щодо порядку скликання, проведення зборів не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, прийняття рішень на цих зборах.

       У зв’язку з розглядом усі питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

      

 

       Додатки:  1. Тексти доповідей.

                          2. Протокол реєстраційної комісії 

                         3.  Протоколи лічильної комісії 

                         4.  Журнал реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

                         5. Перелік акціонерів складений НДУ станом на 15 квітня 2016 р.

 

 

 

Голова загальних зборів акціонерів,

генеральний директор

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                           А.І. Подофа 

 

Секретар   загальних зборів акціонерів

ПАТ “Фірма Херсоноблагробуд”                                                                      О.К. Кубишко