Шановний акціонер ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»!

       Публічне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» (код ЄДРПОУ 01352758, місцезнаходження: площа Сільських будівельників, буд. 1, м. Нова Каховка, 74900) запрошує акціонерів на чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2015 року о 14.00 в малій актовій залі (другий поверх) адмінбудинку ПАТ за адресою: м. Нова Каховка Херсонської області, площа Сільських будівельників, буд. 1.

       Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – 07 квітня 2015 року з 13.00 до 14.00.

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 01 квітня 2015 р. станом на 24.00. год.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд»:

1.      Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та обрання лічильної комісії.

2.      Звіт генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

3.      Звіт Наглядової Ради ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

4.      Звіт Ревізійної Комісії ПАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

5.      Звіт головного бухгалтера ПАТ. Затвердження річного звіту ПАТ за 2014 рік.

6.      Порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ за 2014 рік.

7.      Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.

8.      Обрання членів Наглядової Ради ПАТ. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової Ради ПАТ та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

9.      Прийняття рішення щодо укладення значних право чинів, в т.ч.угод оренди майна ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд».

        Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 06.03.2015 р. до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, буд. 1, каб. № 15 (2-ий поверх), а в день проведення загальних зборів (07.04.2015 р.) також у місці їх проведення). Посадова особа ПАТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кубишко Оксана Костянтинівна. Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за адресою: м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, буд. 1, каб. № 15 (2-ий поверх).

       Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та засвідчену в установленому чинним законодавством порядкувідповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Фірма Херсоноблагробуд". Довідки можна отримати за тел. (05549) 4-34-76.

Генеральний директор ПАТ "Фірма Херсоноблагробуд"

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства

ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» за 2014 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9537

9589

Основні засоби

8370

8536

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

201

179

Сумарна дебіторська заборгованність

823

529

Грошові кошти та їх еквіваленти

138

250

Нерозподілений прибуток

6463

6515

Власний капітал

8435

8487

Статутний капітал

1972

1972

Довгострокові зобов’язання

151

205

Поточні  зобов’язання

951

897

Чистий прибуток (збиток)

-52

271

Середньорічна кількість акцій (шт)

7886560

7886560

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт)

-

-

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

93

92